Kremering

I Sverige, till skillnad från stora delar av resten av världen, är kremering väldigt vanligt. Ca 70-80% väljer idag att kremeras och gravsätta askan.

Kremering sker överhuvudtaget inte inom Islam, och till ganska låg utsträckning inom judendomen och katolicismen. Om man väljer att kremera, skall denna genomföras senast 30 dagar efter dödsdagen. Önskar man ha en begravning med ceremoni, kan ceremonin hållas innan kremeringen (då med kista i ceremonilokalen) alternativt efter kremeringen (då med en urna närvarande). Det vanligaste är fortfarande att kistan är med vid ceremonin, men det blir allt vanligare att ha välja ceremoni med urna (mycket på grund av tidspressen om 30 dagar som annars gäller). Kista behövs alltid, även om man väljer att kremera innan ceremoni då träet används som virke i förbränningsprocessen. Vanligt är dock att man väljer en något enklare kista i dessa fall, för att använda pengarna till en finare urna i stället. Efter kremeringen ska gravsättning ske inom 1 år.

Möjliga gravsättningsalternativ är följande: Minneslund, Askgravlund, Urngrav, Kolumbarium samt spridning av askan i naturen. Kort om samtliga följer nedan.

Urngrav - Det mest traditionella valet gällande gravsättning med urna. I likhet med en "vanlig" kistgrav så får man en dedikerad plats med gravsten. Det får normalt plats ett flertal urnor i varje urngrav, vilket leder till att flera personer kan gravsättas i samma grav, om så önskas. Urngraven kräver skötsel samt inköp av gravsten, normalt kan man överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningen mot en årlig kostnad.

Minneslund - Kanske det vanligaste alternativet tillsammans med Urngrav. Minneslunden är helt anonym och helt utan markering var askan ligger, det finns inga gravstenar eller annan information om vem som ligger i minneslunden. Anhöriga får heller inte närvara vid gravsättningen, vilket gör att man endast vet på ett ungefär var askan ligger. Denna typ av gravsättning är helt underhållsfri, då det inte finns någon specifik gravplats. Normalt pratar man om "spriding" i minneslund, men generellt gräver man faktiskt ner en anonym pappurna inom minneslunden. För detta alternativ behöver man inte välja någon specifik urna, utan en anonym minneslundsurna ingår.

Askgravlund - Ett nyare gravslag som är en blandning mellan urngraven och minneslunden. I likhet med minneslunden finns inga gravstenar eller liknande markeringar var askan är gravsatt, däremot så får anhöriga reda på var och får även närvara vid gravsättningen. Vid dess början finns normalt plaketter som talar om vilka som vilar i askgravlunden. Denna typ av gravsättning är underhållsfri. Det tillkommer dock ofta en initial kostnad för att täcka kostnaden för namnplaketten, som ofta är av brons. Priser varierar beroende på gravplats, typiskt mellan 3 000-7 000kr. Inte heller här ska en urna köpas till, askan gravsätts i en sammetspåse.

Kolumbarium - Ett väldigt ovanligt alternativ idag. Urnan sätts in i en vägg med glas, så att urnan är synlig. Endast ett fåtal kolumbarier finns kvar i Sverige.

Spridning av askan i naturen - Askan kan beviljas tillstånd att gravsättas utanför vanliga begravningsplatser. I dessa fall är det vanligaste att sprida askan till havs eller på land. Tillstånd från Länsstyrelsen och eventuellt markägaren krävs. Platsen för spridning måste vara "avlägsen".


Se utbud och få offert här