Gravsättning

Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att sätta in urna i kolumbarium, sprida eller gräva ned aska i minneslund och spridning av aska på annan plats, till exempel till havs.

Kistgrav: 

I en kistgrav finns det plats för både urnor och kistor. Om man redan har en existerande kistgrav i familjen kan man alltså gravsätta urnan i den. 

Urngrav: 

I en urngrav finns det bara plats för urnor, här kan man dock förse gravplatsen med en gravsten och planterade blommor precis som vid en vanlig kistgrav. skog stenar gravar gräs

Askgravplats: 

En askgravplats är bra alternativ för anhöriga som önskar ha en grav märkt med namn men samtidigt vill slippa ha en blomrabatt att ta hand om. Vanligtvis finns det plats för 1-4 urnor i en askgravplats. Normalt är det endast tillåtet att pryda askgravplatsen med snittblommor i vas. Under vinterhalvåret är det normalt sett även tillåtet att smycka askgravplatsen med en lykta eller ljus. 

Askgravlund: 

En askgravlund påminner mycket om en minneslund men kräver inte samma grad av anonymitet. Detta innebär att de anhöriga får vara med vid gravsättningen och att den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum finns representerat på platsen i form av en namnskylt. I en askgravlund finns normalt en gemensam smyckningsplats där man som anhörig får placera snittblommor samt ljus.

Minneslund: 

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte delta. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för att askan blir nedgrävd i minneslunden, alternativt att askan sprids ut i minneslunden. Som anhörig får du besked om att gravsättningen har ägt rum via ett så kallat minneslundsintyg. 

Askspridning:

Ett mindre vanligt alternativ är att sprida askan i naturen, utanför en utsett gravplats. Detta kan man göra - under vissa förutsättningar. Till havs måste platsen markeras ut på karta och få godkännande från Länsstyrelsen innan denna kan genomföras. Denna plats måste vara 1 km från land. På land ska askan också spridas i ett relativt otillgängligt område, och absolut inte i närheten av bebyggelse. Man behöver i detta fall även ev. markägares tillstånd samt tillstånd från Länsstyrelsen.